Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HeronTrack S.R.L., BCE BE0721.456.997, RPM Charleroi, B-6000 Charleroi, Square des Martyrs 1/1 (hierna "HeronTrack" genoemd) en haar klanten (hierna "Klant" of "Gebruiker" genoemd) betreffende de door HeronTrack geleverde producten en diensten, alsook in het algemeen op al hun zakelijke relaties. Waar van toepassing worden deze aangevuld met bijzondere voorwaarden.

Deze bepalingen kunnen enkel gewijzigd worden door een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Zij worden geacht door de Afnemer te zijn aanvaard door het enkele feit van zijn bestelling, waarbij zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden automatisch terzijde worden gesteld. Deze laatste zijn voor HeronTrack slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door HeronTrack zijn aanvaard en stilzwijgende instemming van HeronTrack kan in geen geval worden verondersteld. Afnemer wint voorafgaand aan een bestelling alle benodigde adviezen in en vergewist zich ervan dat de door hem te bestellen Software, Hardware en/of Diensten overeenstemmen met zijn behoeften en het door hem beoogde gebruik. HeronTrack aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een fout in de keuze of beoordeling van Afnemer en/of voor de geschiktheid van de Software, Hardware en/of Diensten voor het door Afnemer beoogde doel.

Afhankelijk van de bestelling van Afnemer hebben de bepalingen van het contract betrekking op de licentiëring van de Software (b.), de levering van Hardware in verband met voornoemde licentiëring (c.) en/of de door HeronTrack geleverde Diensten (d.). De onderdelen (a.) en (e.) bevatten inleidende en algemene bepalingen die in alle gevallen van toepassing zijn. De kopjes en onderverdelingen zijn slechts gemakshalve aangebracht.

2. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

  • Software: de HeronTrack-software bestaat uit verschillende componenten (HeronTrack web en mobiel), waarvan alle rechten, inclusief het auteursrecht, het exclusieve eigendom zijn van HeronTrack, alsmede andere door derden ontwikkelde componenten (bijvoorbeeld kaartgegevens).
  • Uitgever of producent van de software: HeronTrack en/of haar rechtverkrijgende(n).
  • Reseller: de wederverkoper, leverancier van de Software en/of Hardware.
  • Gebruiker: de gebruiker van de Software die door het gebruik ervan bevestigt de voorwaarden van de gebruikerslicentieovereenkomst te aanvaarden.
  • Contract: het contract (i) voor de licentie van de Software, (ii) voor de levering van Hardware en/of (iii) voor de levering van Diensten.
  • Werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en Belgische feestdagen.
  • Apparatuur : dehardware, elektrisch of ander materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst van HeronTrack heeft verkregen (bijvoorbeeld sensor (tag), connectoren, etc.).
  • Diensten: de verschillende diensten die HeronTrack levert, zoals project consultancy, software onderhoud, training, remote support, etc.

3. Controle

Alle bestellingen van de Klant zijn bindend voor de Klant. De werknemers, commerciële vertegenwoordigers of tussenpersonen van de Klant worden onherroepelijk geacht over de vereiste bevoegdheden te beschikken om de Klant te binden. Elke bestelling waarvoor de factuur naar een derde wordt gestuurd, maakt de Klant en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle verplichtingen.

Medewerkers, vertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen van HeronTrack zijn niet bevoegd HeronTrack te binden, tenzij dit schriftelijk door een daartoe bevoegde directeur of manager is bevestigd of HeronTrack met de levering of service is begonnen. HeronTrack behoudt zich het recht voor om af te zien van een order die niet op dergelijke wijze is bevestigd of om de order te allen tijde te bevestigen.

Softwarelicentie

1. Onderwerp

Door de Software geheel of gedeeltelijk te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken bij het installeren en/of downloaden van Software, updates, upgrades of aanvullingen, wordt het gebruik van de Software bedoeld. De Uitgever verleent de Gebruiker, die deze accepteert, een licentie(s) om de Software te gebruiken, in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en de geldende wettelijke bepalingen.

2. Abonnement

De Software wordt aangeboden op abonnementsbasis, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (bijv. verkoop), in welk geval deze bepalingen mutatis mutandis van toepassing zijn. De vergoeding voor het gebruik van de Software is per maand, kwartaal of jaar verschuldigd. Het abonnement gaat in op het moment dat de Reseller of HeronTrack de activeringscodes voor het downloaden van de Licenties aan de Gebruiker verstrekt. De eerste factuur wordt samen met de activeringscodes of direct na levering van de activeringscodes aan Gebruiker verzonden. In de 3e maand na de eerste factuur wordt 50% van de licenties als abonnement gefactureerd en na 6 maanden 100% van de licenties. HeronTrack gaat ervan uit dat de Klant na 6 maanden 100% van de effectieve licenties heeft geïnstalleerd op de datum van bestelling.

3. Eigendom van rechten

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, blijft de Uitgever eigenaar van alle eigendomsrechten en/of gebruiksrechten in de ruimste zin, met betrekking tot de Software en eventueel bestaande kopieën, in het bijzonder die welke voortvloeien uit het auteursrecht op de Software en het sui generis recht dat aan de producent van databanken wordt toegekend. De Uitgever geeft de Gebruiker alleen toestemming om de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. Alle rechten die niet specifiek door de Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan de Uitgever. Het is de Gebruiker echter toegestaan (a) één kopie van de Software te maken, uitsluitend voor back-up- en archiveringsdoeleinden, of (b) de Software op één enkel medium over te zetten, op voorwaarde dat het origineel uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden wordt bewaard. Het is de Gebruiker verboden de Softwarehandleiding(en) en de gedrukte media die bij de Software horen te kopiëren, behalve voor persoonlijk en beperkt gebruik.

De Gebruiker wordt alleen eigenaar van de gegevensdrager, indien aanwezig, zonder eigendomsrechten op de Software te verwerven.

4. Verbodsbepalingen en verantwoordelijkheden van de Klant

Het is Afnemer ten strengste verboden de Software, al dan niet tegen betaling, al dan niet met winstoogmerk, te verkopen, te verhuren, uit te lenen of op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld elektronisch, via online diensten of via online transmissie) aan derden, waaronder concurrenten van HeronTrack, ter beschikking te stellen en/of aan dergelijke handelingen bij te dragen. Reverse engineering, disassemblage, decompilatie of soortgelijke technieken zijn uitdrukkelijk verboden. HeronTrack en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door reverse engineering, demontage, decompilatie of soortgelijke technieken.

5. Persoonlijke aard van de gebruikerslicentie

De rechten en verplichtingen van de gebruiker onder dit contract zijn niet overdraagbaar.

6. Verantwoordelijkheid van de uitgever/verkoper

Noch de Uitgever, noch zijn wederverkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld (hetzij op contractuele, quasi-delictuele of andere basis):

(i) voor een onvermogen om apparatuur van derden te gebruiken of toegang te krijgen tot gegevens, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van zaken, winst, omzet of verwachte besparingen, onderbreking van de bedrijfsvoering (ongeacht of dergelijke schade direct of indirect is);

(ii) voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Software of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken, inclusief wanneer de Uitgever of Reseller op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies.

Noch de Uitgever, noch zijn wederverkopers kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de installatie van de Software.

7. Bewaren van gegevens en respect voor privacy

Gegevens worden voor een periode van drie maanden online bewaard op de servers van de Uitgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bewaren van hun gegevens voor langere periodes. Hiertoe worden ze uitgenodigd om regelmatig een back-up van hun gegevens te maken op basis van de rapporten die hen ter beschikking worden gesteld.

De gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Software in overeenstemming met de instructies van de Klant en die tijdelijk worden opgeslagen door de Uitgever, zijn het exclusieve eigendom van de Klant, die volledig en als enige verantwoordelijk blijft voor deze gegevens, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de privacy en elk mogelijk gebruik van de gegenereerde gegevens.

8. Beperkte garantie

De Uitgever kan geen foutloze werking van de Software garanderen. De Gebruiker wordt erop gewezen dat bij het gebruik van de Software rekenfouten kunnen optreden, bijvoorbeeld als gevolg van lokale omstandigheden en/of onvolledige of niet in acht genomen gegevens. Niet bij HeronTrack bekende gebreken die van invloed kunnen zijn op de Programmatuur vallen niet onder de garantie. Afnemer verplicht zich de geleverde Programmatuur op het beste revisieniveau te onderhouden, waarbij de kosten van verwerving van nieuwe versies voor zijn rekening zijn, tenzij anders is bepaald.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bieden de Uitgever en zijn wederverkopers de Software EN AAN IN DE HUIDIGE STAAT MET ALLE FOUTEN en wijzen hierbij alle andere uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties of voorwaarden af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties (indien van toepassing), verplichtingen of voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van antwoorden, resultaten, professionele inspanningen, vrij zijn van virussen en vrij zijn van nalatigheid met betrekking tot de Software, en het leveren of niet leveren van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en inhoud die verband houden met de Software, of die voortvloeien uit het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde van rustig genot, rustig bezit, exclusiviteit met betrekking tot een Klant of niet-inbreuk.

9. Duur en beëindiging van de licentie

Alle licenties worden afgesloten voor een periode van 2 jaar. Elke partij kan de overeenkomst aan het einde van deze initiële termijn beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden per aangetekende brief. Bij gebrek aan opzegging in de hierboven beschreven vorm wordt de Softwarelicentie automatisch verlengd op het einde van de contractuele termijn, telkens voor een nieuwe periode van één jaar.

De Uitgever kan het Contract zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien hij vaststelt dat de Gebruiker handelingen heeft uitgevoerd die in strijd zijn met artikel 6, 7 en/of 8 hierboven, onverminderd het recht van de Uitgever om schadevergoeding te eisen.

Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het verstrijken van de Licentie. De Gebruiker kan geen schadevergoeding eisen van de Uitgever voor de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook.

10. Definitieve stopzetting van activiteiten

De Gebruiker kan geen schadevergoeding eisen van de Uitgever voor de tijdelijke of permanente stopzetting, om welke reden dan ook, van het gebruik van de Software.

Levering van apparatuur

1. Levering van apparatuur

HeronTrack is slechts gehouden tot levering van de in de opdrachtbevestiging of de ondertekende Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde Hardware.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden levertijden slechts bij benadering opgegeven. Vertraging in de aflevering of service kan geen aanleiding zijn tot annulering van een bestelling of schadevergoeding, behoudens in geval van opzet aan de zijde van HeronTrack. HeronTrack behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen die een deelverkoop vormen. Dergelijke deelleveringen rechtvaardigen in geen geval een weigering tot betaling van de geleverde producten. Wanneer de omstandigheden het onmogelijk maken om de levering uit te voeren - in het bijzonder in alle gevallen van overmacht zoals stakingen, lock-outs, ongevallen, slecht weer, blokkades, import- of exportverboden, stopzetting van productie of levering door de fabrikant, etc. - behoudt HeronTrack zich het recht voor om betaling voor de geleverde producten te weigeren. -HeronTrack behoudt zich het recht voor producten te leveren die gelijkwaardig zijn aan de in de order vermelde producten of haar verplichtingen jegens de afnemer te ontbinden, alles zonder schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van levering, afhalen en retourneren van de geïnstalleerde Hardware voor rekening van Gebruiker.

2. Hardware-installatie

De fysieke installatie van de Hardware (bijvoorbeeld in een tool) wordt uitgevoerd door een van HeronTrack onafhankelijke dienstverlener. De installatie wordt gepland op het hoofdkantoor van Gebruiker in groepen van minimaal 20 tools en tijdens werkdagen en werkuren. De installatie wordt in samenwerking met Gebruiker georganiseerd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling. Met de installatie van de Apparatuur worden de risico's overgedragen.

3. Acceptatie van apparatuur

Indien de geleverde en/of geïnstalleerde Apparatuur beschadigd of incompleet is, in geval van een fout of enig ander gebrek aan overeenstemming, is Opdrachtgever verplicht de Apparatuur te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Klachten over de geleverde Apparatuur dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de Apparatuur schriftelijk aan HeronTrack te worden gemeld, onder vermelding van het nummer op de verzendbon. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Hardware geacht definitief te zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht in behandeling worden genomen. Retourzendingen van producten worden niet geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeronTrack. Alleen producten die in goede staat verkeren kunnen worden geretourneerd.

4. Garantie op de verkochte apparatuur

Tenzij anders overeengekomen, is de garantie met betrekking tot de verkochte Uitrusting beperkt tot de garantie verleend door de fabrikant, die goed gekend is door de Klant of waarover de Klant verondersteld wordt volledig geïnformeerd te zijn voor het afsluiten van het Contract, en, indien van toepassing, tot het uitgebreide garantieprogramma overeengekomen bij speciale overeenkomst.

Tenzij anders bepaald, geldt voor alle sensoren (tags) een garantie van één jaar vanaf de datum van eerste installatie. De garantie is in alle gevallen beperkt tot reparatie of loutere omruiling van de defecte producten - de keuze tussen reparatie en omruiling is uitsluitend ter beoordeling van HeronTrack -, met uitdrukkelijke uitsluiting van welke schadevergoeding dan ook jegens Opdrachtgever of derden, behoudens in geval van opzet van HeronTrack. Installatiewerkzaamheden en reiskosten in verband met garantieservice voor de sensor zijn inbegrepen, indien de eerste installatie is uitgevoerd door HeronTrack of haar onafhankelijke dienstverlener. Reparatie of omruiling vindt plaats op de oorspronkelijke plaats van installatie.

De garantie geldt met name niet voor de volgende gevallen:

(i) schade ten gevolge van een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, blikseminslag, vorst, overmatige koude, externe hitte of vochtigheid, onderdompeling of langdurige immobilisatie van de Uitrusting die niet overeenstemt met het normale gebruik ervan,

(ii) de ontoereikendheid of storing van de hardware, software, telecommunicatie of elektrische omgeving, enz,

(iii) Apparatuur die kan worden aangesloten op de voeding van een gereedschap, veranderingen in de installatieomgeving, zoals stroompieken in verband met het opladen van de batterij van het gereedschap, het openen van de sensor, defecte zekeringen, enz,

(iv) onderhoud van de Uitrusting, normale slijtage of vervanging van onderdelen zoals gepland door de fabrikant en behandeld als onderhoud,

(v) de toevoeging of aansluiting van aanvullende hardware of software die niet in het Contract is inbegrepen,

(vi) wijziging van de geleverde producten (bijvoorbeeld het openen van de sensor) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeronTrack,

(vii) schade als gevolg van het gebruik van energie, gebruik of installatie die niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant,

(viii) een opzettelijke handeling of nalatigheid van de Gebruiker of een derde (bijv. een personeelslid van de Klant),

(ix) storingen als gevolg van een virus of een ander voorgeprogrammeerd apparaat met een soortgelijk effect.

Wanneer er geen defect, afwijking of storing van het apparaat wordt vastgesteld, of wanneer de interventie buiten de garantieperiode plaatsvindt, worden de volledige kosten van de interventie aan de Klant gefactureerd.

De toekenning van de garantie veronderstelt dat de producten met zorg zijn gebruikt, in overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieding of onder de normale gebruiksomstandigheden zoals vermeld in de catalogi, handleidingen etc. die aan de Klant ter beschikking zijn gesteld. In geval van twijfel is het aan de Gebruiker om aan te tonen dat de Hardware met zorg is gebruikt om de garantie te activeren. De garantie vervalt automatisch in geval van wijziging, door een niet door HeronTrack goedgekeurd persoon, van de oorspronkelijke installatie of van de elementen die daarvan afhankelijk zijn.

5. Aansprakelijkheid

HeronTrack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die verband houdt met de installatie en het gebruik van de Hardware (batterijontlading, elektrische storingen, etc.).

6. Eigendomsvoorbehoud

Al het geleverde Materiaal blijft eigendom van HeronTrack tot volledige betaling van de hoofdsom en alle toebehoren. Zolang voormelde betaling niet volledig heeft plaatsgevonden, onthoudt de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk van vervreemding van het geleverde Materiaal en in het bijzonder van eigendomsoverdracht daarvan, verpanding of overdracht aan welke zekerheid of welk pandrecht dan ook. Voor zover nodig, wordt bovenstaande clausule geacht te zijn herhaald vóór elke levering. De Afnemer verplicht zich voorts HeronTrack onverwijld per aangetekend schrijven in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging door een derde.

Verlening van diensten

1. Doel en duur

Elke opdracht tot levering van Diensten van HeronTrack brengt van haar kant slechts middelenverbintenissen met zich mee, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

De looptijd van Servicecontracten wordt uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden. Bij afwezigheid van een aangetekende opzegging binnen de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde termijn of bij afwezigheid van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan de geplande einddatum, worden contracten voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor periodes van één jaar.

2. Vordering

Elke klacht met betrekking tot de geleverde Diensten moet HeronTrack schriftelijk bereiken binnen vijf werkdagen na de datum van de dienst. Na het verstrijken van deze termijn wordt de dienst geacht definitief te zijn goedgekeurd door de Klant en zullen geen klachten meer in behandeling worden genomen.

Gemeenschappelijke bepalingen

1. Prijzen

De in de prijslijsten en aanbiedingen van HeronTrack vermelde prijzen zijn louter indicatief en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. In geval van verhoging van de prijs van de geleverde Apparatuur of van de door een derde geleverde diensten na het sluiten van de overeenkomst, heeft HeronTrack het recht deze verhoging per aangetekende brief aan de Opdrachtgever door te berekenen. Deze doorberekening wordt geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, tenzij binnen deze termijn per aangetekende brief wordt betwist. Bij gebreke van instemming van de Opdrachtgever heeft HeronTrack het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, bij aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Alle prijzen zijn nettoprijzen af maatschappelijke zetel van HeronTrack, exclusief BTW, plus heffingen en belastingen. Het Materiaal reist op risico van de Klant, zelfs in geval van verkoop of levering franco.

De door de Klant betaalde voorschotten worden afgetrokken van de prijs van de bestelling. Ze vormen het begin van de uitvoering van het contract en geen aanbetaling waarvan het prijsgeven de Klant zou vrijstellen van zijn verplichtingen.

2. Betalingsvoorwaarden

Alle HeronTrack-facturen moeten contant, netto en zonder korting, op het hoofdkantoor van HeronTrack worden betaald, behoudens andere betalingsvoorwaarden die per geval in een factuur worden vermeld.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar aangerekend op het openstaande bedrag, elke begonnen maand. Bovendien zal elke factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 EUR. Tenslotte heeft de niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een niet-geaccepteerde wissel of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de Klant kan impliceren, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de termijn van alle openstaande facturen tot gevolg. Bovendien geven deze situaties HeronTrack het recht om zonder voorafgaande formaliteit al haar verplichtingen op te schorten en de lopende contracten geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder andere formaliteit dan kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet per aangetekende post worden verzonden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, die geacht wordt te hebben plaatsgevonden binnen drie werkdagen na de datum die op de factuur staat vermeld. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. In geen geval kan een klacht opschorting van betaling rechtvaardigen. Het herroepingsrecht krachtens artikel 1794 van het Franse Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behalve in gevallen van grove nalatigheid of fraude, is de totale aansprakelijkheid van HeronTrack en haar wederverkopers uit hoofde van deze Overeenkomst uitdrukkelijk beperkt tot de daadwerkelijk door de Klant betaalde prijs, berekend over een volledig jaar indien van toepassing. Deze aansprakelijkheidsbeperking, die een essentiële voorwaarde is voor de verbintenis van HeronTrack, is van toepassing ongeacht of de handelingen of nalatigheden de schuld zijn van HeronTrack of zijn onderaannemers, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, enz.

4. Vrijwaring van HeronTrack

Iedere Afnemer verplicht zich HeronTrack, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en/of derden te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor schade, klachten of vorderingen van derden naar aanleiding van het gebruik van de Software, Hardware en/of Diensten. Deze garantie dekt de eventueel verschuldigde schadevergoeding alsmede de gerechtelijke kosten binnen redelijke grenzen.

5. Diverse

De Opdrachtgever zal zich gedurende de gehele looptijd van elk contract en gedurende een periode van zes maanden na afloop daarvan onthouden van elke directe of indirecte (poging tot) werving van een medewerker van HeronTrack, op straffe van een onherleidbare schadevergoeding van EUR 30.000 per betrokken medewerker, onverminderd vergoeding van eventuele hogere schade.

Het feit dat een van de partijen een bepaald recht niet heeft ingeroepen of tijdelijk niet heeft uitgeoefend, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van dat recht.

De ongeldigheid van een clausule of een deel van een clausule in deze voorwaarden heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules en de desbetreffende clausule of het desbetreffende deel van clausule zal, voor zover mogelijk, worden vervangen door een geldige bepaling met gelijkwaardig economisch effect.

De bijlagen bij dit Contract maken er integraal deel van uit.

6. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Dit Contract en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beslecht via bemiddeling. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de Partijen binnen tien (10) dagen na het begin van de bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Charleroi, die exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen.